Croatia Banka Gotovinski Krediti

Gotovinski krediti


Croatia banka d.d. osnovana je 1989. godine pod imenom Banka male privrede d.d. Zagreb. Od 1990. godine ima veliko ovlaštenje te obavlja sve bankarske poslove u zemlji i inozemstvu za male, srednje i velike poduzetnike, financijske institucije, lokalnu upravu i građane. Godine 1995. promijenila je svoj naziv i od tada se zove Croatia banka d.d. Zagreb.
Banka je u potpunom vlasništvu Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Primarni je cilj i smjer razvoja poslovne politike podizanje kvalitete proizvoda i usluga te osobni pristup svakom klijentu. Poslovnu mrežu Banke čini 12 komercijalnih centara i poslovnica.
 
 

Kreditne opcije


Croatia banka ističe se svojim širokim spektrom namjenskih i nenamjenskih kredita. Od namjenskih kredita tu su Stambeni krediti u kunama, Stambeni krediti s valutnom klauzulom u eurima, Turistički krediti u kunama i Turistički krediti s valutnom klauzulom u eurima. Od nenamjenskih kredita Croatia banka nudi: Nenamjenske kredite u kunama, Nenamjenske kredite s valutnom klauzulom u eurima bez hipoteke, Nenamjenske kredite s valutnom klauzulom u eurima uz hipoteku i Nenamjenske kredite za umirovljenike u kunama. Sve kreditne opcije na raspolaganju su svim građanima-državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem u RH.
 
croatia banka gotovinski kalkulator
 

Gotovinski krediti


Svaki se pojedinac obično može lako i jednostavno prijaviti za dobivanje gotovinskog kredita bez potrebe za uključivanjem pokrića. Najvažnije je da podnosilac zahtjeva ima napunjenih 18 godina te da ima redovita mjesečna primanja kako bi se banka osigurala da će biti u mogućnosti podmiriti dug. Gotovinski kredit je bankarska usluga te se isplata zahtijevanog iznosa može ostvariti čak i u roku od 1 do 2 dana od podnošenja zahtjeva.

Maksimalan dozvoljeni iznos za dizanje kredita u Croatia banci iznosi 230.000 kuna. Međutim banka zahtjeva nekoliko različitih instrumenata osiguranja zavisno o kreditnom iznosu.

Za iznos kredita od 75.000,01 do 230.000,00 kuna banka zahtjeva: 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću ili,
Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita ili,

Policu osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min 15% odobrenog iznosa kredita ( za kredite do 115.000 kuna polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini minimalno 20% iznosa kredita) ili,
Riziko opadajuću policu u visini minimalno 50% iznosa kredita

Obvezni instrumenti osiguranja su: Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika, zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika, zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika.
 

Krediti bez jamaca


Krediti bez jamaca ne odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita: Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada, te ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih.

Umirovljenicima koji su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina ili koji primaju inozemnu mirovinu.
Te osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu.
 
 

Kreditni Kalkulator

Oprostite, nismo pronašli više članaka
Povratak na listu svih članaka
Učitavamo stranicu sa člancima

Informacije i članci o gotovinskom kreditu

{{ card.published_at }}
{{ card.title }}
{{ card.brief }}